Algemene voorwaarden

 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leverings of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Alle klachten i.v.m de geleverde goederen en/of de geleverde prestaties moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen volgend op de leverings- of uitvoeringsdatum.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum en dit per aangetekende zending. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 7. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het moment dat ze geleverd zijn op het leveringsadres. Geleden schade door diefstal van toevertrouwde goederen, plaatsingsmaterialen of gereedschappen kan bijgevolg gefactureerd worden aan de klant.
 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belopen van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro
 9. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
 10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 11. Elke prijsbieding waar grondwerken bij te pas komen, geldt slechts indien de werkzaamheden een normaal verloop kennen. Ondergrondse, onzichtbare hindernissen zoals oude funderingen, zware wortels, steenpuin, oude afsluitingen, etc. kunnen aanleiding geven tot extra facturatie.
 12. Indien de opdrachtgever zelf de bedding uitgraaft en ons de opdracht geeft om de stabiliserende onderlaag van 8cm uit te voeren. Zal elke meer aan te voeren hoeveelheid, die het gevolg is van een te diep uitgegraven bedding, aangerekend worden.
 13. Een voor akkoord ondertekende prijsbieding/bestelbon is een bindende overeenkomst en heeft de wettelijke waarde van een contract.
 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 15. Anderstalige algemene voorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.